• سایزبندی
  • 28-29
  • 32-33
  • سانتی متر
  • 17/5
  • 20