• سایزبندی
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • سانتی متر
  • 26/5
  • 27
  • 27/5
  • 28